Valguide

Inger parti är perfekt för just dig. Det är frustrerande att upptäcka att ett parti som driver din hjärtefråga samtidigt har andra åsikter som du inte delar. Det är också olustigt att känna att man inte är helt insatt i ett partis alla frågor – hur ska jag då veta om jag kan stödja dem?

Jag tror vi måste acceptera att det perfekta partiet inte finns. Jag skulle därför rekommendera att du istället röstar på ett parti som du anser vara tillräckligt bra, så att du kan stå ut med dess avigsidor. Mitt tips är att försöka välja ett parti som dels driver dina hjärtefrågor och som även har en ideologi som du kan ställa dig bakom.

Flera tidningar erbjuder valkompasser där du enkelt kan stämma av dina åsikter i sakfrågor med hur de olika partierna tycker. Media är även bra på att granska makten och hur den utövas. Men jag saknade en sammanställning med mer info om partiernas ideologi och grundsyn. Här har jag därför sammanställt kort vad de olika riksdagspartierna står för och bygger sin politik på. Jag hoppa det kan vara till hjälp inför valet! Längst ned finns en källförteckning, men också länkar till valkompasser, partiledarintervjuer och tal för dig som vill gräva vidare.

Mycket av texten nedan är saxad direkt från partiernas partiprogram eller hemsidor, så språket är tyvärr lite krångligt. Mitt mål var att i alla fall göra det lättare att få en överblick genom att läsa här.

 

Centerpartiet (C)

Centerpartiet är ett grönt, frihetligt parti med rötterna bland bönder på landsbygden. Centerpartiet tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför de vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. De vill försvara alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism. Centerpartiet är liberalt och deras liberalism beskrivs som social, decentralistisk och grön. Den är med deras egna ord ”jordnära och frihetlig” och bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår.[1]

Centerpartiets hjärtefrågor är jobben, småföretagen, landsbygden och miljön. De anses ofta ha den mest generösa migrationspolitiken bland de borgerliga partierna.

Centerpartiet är ett liberalt parti och med i den borgerliga Alliansen. De förespråkar en högerpolitik med sänkta skatter och mer valmöjligheter. Centerpartiet är dessutom det parti som vill sänka skatterna mest, med drygt 30 miljarder. De vill också ha en särskild skattesänkning för att stötta de som är nya på arbetsmarknaden.[2]

Varför ska du rösta på Centerpartiet? Om du är trött på statligt förmynderi, brinner för landsbygden och miljön och tror att marknadslösningar är bästa metoden för att göra dessa bättre – då är Centerpartiet något för dig!

Varför ska du inte rösta på Centerpartiet? Om du vill att staten ska ta ett större ansvar för att utjämna de ekonomiska klyftorna i samhället och tror att mer lagar och regler krävs på fler områden för att nå miljömålen, då bör du fundera en extra gång innan du lägger din röst på Centerpartiet.

 

Kristdemokraterna (KD)

Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Med kristna värden avses de allmänt giltiga värden som inspirerats och förvaltats av den kristna traditionen: en övertygelse om varje människas okränkbara värde, tillsammans med en förståelse för att vi är ofullkomliga men samtidigt ansvariga för våra handlingar. Kristdemokratin är värdeorienterad. Med detta menas en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum.[3] Inom kristdemokratin ses varje människa som unik, men i behov av gemenskap med andra för att leva och utvecklas. Människan har såväl kroppsliga och själsliga som andliga behov. Det kristdemokratiska samhällsarbetet tar därför sin utgångspunkt i människans helhet och betonar människans behov av gemenskap.[4] Det är därför familjen och civilsamhället är så viktiga för kristdemokrater.

Kristdemokraternas hjärtefrågor är sjukvården, äldrefrågor, tryggheten i samhället och familjepolitiken.[5] De är för en stram migrationspolitik, men jobbar också för att möjliggöra familjeåterförening och anhöriginvandring.

Kristdemokrati är en helt egen ideologisk inriktning (liksom socialism, liberalism och konservatism). De svenska Kristdemokraterna är en del av den borgerliga Alliansen och förespråkar således generellt en högerpolitik, med lägre skatter och mer valmöjligheter. Kristdemokraterna är dock det alliansparti som vill sänka skatten minst, de vill också rikta skattesänkningarna främst mot pensionärer och barnfamiljer.[6]

Varför du ska rösta på kristdemokraterna? Om du söker ett borgerligt alternativ med socialt fokus och människovärdet i centrum, vill att pensionärer ska få sänkt skatt och att barnfamiljer ska få större frihet och mer stöd – då är kristdemokraterna ett bra alternativ!

Varför ska du inte rösta på kristdemokraterna? Kristdemokratin har många ideologiska kopplingar till konservatismen. Periodvis är det därför spänt mellan dem och RFSL eller den feministiska rörelsen. Så om du brinner för HBTQ-frågor och tycker att föräldraförsäkringen bör kvoteras så bör du tänka två gånger innan du röstar på KD.

 

Liberalerna (L)

Liberalerna är, som namnet antyder, ett liberalt parti. De innebär att de har den enskilda människan som utgångspunkt. De brinner för att utifrån liberala idéer kämpa för varje människas frihet att forma sina egna liv. Målet är frihet och livschanser och för liberalerna är det viktiga därför att alla ska ha jämlika förutsättningar att förbättra sin tillvaro och utvecklas som självständiga individer. För liberaler är alla människor jämlikar, men inte lika. Skillnader som följer av människors fria val ska inte utjämnas av politiker. Liberal rättvisa handlar om lika förutsättningar, inte om lika resultat. För liberalerna är det viktigt att den politiska makten är begränsad, att den ekonomiska friheten värnas och att människor fritt och öppet får uttrycka sina åsikter, bilda opinion, uttrycka sig konstnärligt och söka ny kunskap.[7]

Liberalernas hjärtefrågor är skolan, integrationspolitiken, valfrihet och internationellt samarbete (särskilt EU).[8] Liberalerna är för en stram migrationspolitik med bl.a. språkkrav och samhällstest för att få bli medborgare.

Liberalerna är socialliberala och ingår i den borgerliga alliansen. De vill sänka skatterna. De driver bland annat att värnskatten ska avskaffas vilket skulle ge lägre marginalskatter.

Varför ska du rösta på Liberalerna? Brinner du för frihet och vill ha stor makt att forma ditt eget liv? Tycker du att skolan är vår viktigaste framtidsfråga? Då är Liberalerna ett bra alternativ!

Varför ska du inte rösta på Liberalerna? Tänker du att frihet utan jämlikhet inte är någon verklig frihet och att katederundervisning i skolan hör till historien? Då bör du leta vidare.

 

Miljöpartiet (MP)

Miljöpartiet de gröna är en rörelse för miljö, solidaritet, jämställdhet och fred. De är en del av den alternativa gröna ideologin som bygger på solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet; med kommande generationer; och med väldens alla människor. De brinner för klimatet, miljön och för att bryta ner alla diskriminerande och ohållbara maktstrukturer i samhället. De är ett feministiskt parti som arbetar för allas lika rätt och möjligheter att delta fullt ut i samhällsbygget. Samhället är något människor skapar tillsammans. För Miljöpartiet är därför också politiken nyckeln till förändring och måste visa vägen till ett hållbart samhälle.[9] Samtidigt vill Miljöpartiet förena den gemensamma uppgiften och samhällsövergripande omställningen med en mångfald och föra ner makten närmare människorna.

Miljöpartiets hjärtefrågor är klimatet, miljön, ungas psykiska hälsa, en medmänsklig flyktingpolitik och minskad normalarbetstid.[10] På pappret är de för en generös migrationspolitik, men de var i praktiken delaktiga i att införa dagens mer restriktiva politik.

Miljöpartiet ingår i den röd-gröna vänsterregering som vi har idag. De har en skepsis mot dagens marknadsekonomi och vill ställa om ekonomin efter nya principer som bygger på vad vi kan skapa i jämlika samhällen inom naturens begränsningar. De har tillsammans med Socialdemokraterna drivit på för högre skatter och större omfördelningar av resurser.

Varför ska du rösta på Miljöpartiet? Är klimatet och miljön dina hjärtefrågor och du tror på alternativa och ibland radikala lösningar? – Då är Miljöpartiet de gröna ett starkt alternativ!

Varför ska du inte rösta på Miljöpartiet? Tänker du att ”alternativ” är ett täckord för orimlig, att drivmedelsskatter egentligen är en skatt på landsbygden eller är du missnöjd med hur landet har styrts de senaste fyra åren? – Då bör du leta vidare.

 

Moderaterna (M)

Moderaterna vill förena en konservativ samhällssyn med liberala idéer. Det som präglar partiets ideologiska syn är behovet av kontinuitet, visionen om det öppna samhället och den enskilda människans valfrihet.[11] Människan är utgångspunkten i moderaternas politik och frihet är deras viktigaste värde. Människan har både förmågor och brister. Med friheten kommer därför rätten att få vara sig själv, ansvaret för sina egna val och kravet att respektera andra människors sätt att vara.[12] Moderaterna går till val under parollerna ”Rättigheter, skyldigheter, möjligheter” och ”lika för alla”. För moderaterna behövs staten för att skydda medborgarna mot den starkes förtryck, men en för stark stat kan också bli förtryckande. En alltför omfattande politik såväl som frånvaron av politik blir därför ett hot mot varje människas strävan efter lycka. Det demokratiska samhällsbygget vilar för en moderat på idén om rättsstat, äganderätt och skydd av varje människas frihet.[13]

Moderaternas hjärtefrågor är ekonomin och jobben, integrationen, lag och ordning. De anses ofta ha den mest restriktiva migrationspolitiken bland de borgerliga partierna.

Moderaterna är det största partiet i den borgerliga Alliansen och är därför det parti som skulle leda en högerregering om det blev maktskifte efter valet. De vill sänka skatterna och öka valfriheten. Moderaterna vill till exempel öka jobbskatteavdraget kraftigt och därmed ge breda löntagargrupper lägre inkomstskatter. Det ska löna sig att jobba. De ser ekonomisk tillväxt som den främsta garanten för välfärden. Då behövs en marknadsvänlig ekonomisk politik.

Varför ska du rösta på Moderaterna? Om du vill ha en tydlig ekonomisk högerpolitik och ordning och reda i såväl statsfinanserna som på gatan – då är moderaterna ett bra alternativ!

Varför ska du inte rösta på Moderaterna? Om du vill se en borgerlig politik som vill mer än att bara sänka skatten, eller till och med hellre ser att välfärden byggs ut och staten tar ett större grepp om samhällsutvecklingen och större ansvar för de svaga – då bör du leta vidare.

 

Socialdemokraterna (S)

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Målet är fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle. Socialdemokraterna ser jämlikhet som en förutsättning för frihet och vill därför avlägsna de ekonomiska, sociala och kulturella hindren de ser för människornas frigörelse. Skillnader i makt är skillnader i frihet. Målet är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, patriarkat, rasism eller fördomar och diskriminering. För Socialdemokraterna har demokratin, medborgarnas gemensamma vilja, alltid företräde framför den fria marknaden. De har därför politiskt och via fackföreningar länge kämpat för att påverka ekonomins inriktning och fördelning, arbetslivets organisation och arbetslivets villkor. Socialdemokratin tar sin utgångspunkt i de maktskillnader som finns i samhället, och tror på politikens förmåga att skapa en bättre framtid.[14]

Socialdemokraternas hjärtefrågor är mer resurser till välfärden, jobben, lag och ordning och höjda pensioner. De vill ha en stram och restriktiv migrationspolitik.

Socialdemokraterna är vårt största parti och det parti som leder den röd-gröna vänsterregering vi har nu. De är för en stor stat där politiken har stor påverkan på samhället och våra liv. De är också för höga skatter med omfördelning av resurser mellan olika grupper.

Varför ska du rösta på Socialdemokraterna? Vill du ha ett jämlikt samhälle och en bred socialistisk politik som genomsyrar samhället? Tänker du att verklig frihet kräver jämlikhet? Då är Socialdemokraterna rätt för dig!

Varför ska du inte rösta på Socialdemokraterna? Tänker du att klåfingriga politiker borde låta människor själva bestämma mer över sina liv? Vill du ha lägre skatter? Är du missnöjd med hur landet har styrts de senaste fyra åren? Då bör du rösta på någon annan.

 

Sverigedemokraterna (SD)

Sverigedemokraterna har en bärande idé: De är emot icke-västerländsk invandring och islam. De beskriver sig själva som ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället.[15] Externa bedömare brukar kalla dem för populister eller nationalkonservativa. De framhåller gärna vikten av lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner och kultur samt naturliga gemenskaper i form av familj och nation. Partiet har sina rötter inom den svenska nazismen men har sedan slutet på 90-talet utvecklats till ett bredare och mer pragmatiskt nationalistiskt alternativ. Idag har partiet officiellt en nolltolerans mot rasism, men trots detta avslöjas ofta deras förtroendevalda med rasistiska, islamofoba och våldsbejakande uttalanden.[22] Sverigedemokraterna har också stora problem med ordningen i sitt parti. De har 78 tomma stolar i kommunfullmäktige runt om i landet (övriga partier har mellan 0-2) och 155 politiska vildar (näst flest vildar har Moderaterna med 54).[16] Det är även 7 stycken f.d. sverigedemokrater som nu är politiska vildar i riksdagen.[17]

Sverigedemokraternas hjärtefråga är att kraftigt begränsa migrationen och helt stoppa asylmottagandet. De vill även värna svensk kultur och tradition samt stärka välfärden och kriminalpolitiken.

Sverigedemokraternas ekonomiska politik bygger på antaganden om att enorma pengar kan sparas genom asylstopp, hårdare invandringspolitik och gränskontroller. I övrigt är det en blandning av höger och vänsterpolitik med både höjda bidrag och sänkt skatt, vilket tillsammans resulterar i ett hål på ca. 30 miljarder kronor i deras budget.[18]

Varför ska du rösta på Sverigedemokraterna? Om du känner stark aversion mot invandring och islam har du mycket gemensamt med Sverigedemokraterna.

Varför ska du inte rösta på Sverigedemokraterna? Känner du ett ansvar eller medlidande för människor på flykt och saknar rädsla för islam har du inte mycket att hämta hos SD. Sverigedemokraterna är också fortfarande ett parti i rejäl oordning fullt med rasister som förtroendevalda, vilket borde avskräcka många.

 

Vänsterpartiet (V)

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund som fram till 90-talet kallade sig för kommunister. Partiets politik och verksamhet har som mål att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan. De vill med andra ord krossa klassamhället och patriarkatet. Även miljöproblematiken orsakas enligt Vänsterpartiet av de kapitalistiska förhållandenas dynamik, där vinstmaximering sätts före hänsyn till sociala och ekologiska konsekvenser. Enligt Vänsterpartiet beskriver de två maktstrukturerna kön och klass på ett fundamentalt sätt människors relation till varandra – och konflikten mellan arbete och kapital vilar dessutom enligt Vänsterpartiet på i grunden oförenliga intressen.[19]

Vänsterpartiets hjärtefråga är att minska ojämlikheten genom att bl.a. begränsa marknadskrafternas inflytande, förbjuda vinster i välfärden, höja skatten för de rikaste och minska skillnaderna i offentlig service mellan olika platser i landet. Vänsterpartiet vill också ha en mycket generösare asylpolitik.

Vänsterpartiet har varit stödparti åt den röd-gröna regeringen som vi har idag men också kritiserat densamma. Ekonomiskt-politiskt står de längst till vänster och vill ha höga skatter. Enligt Vänsterpartiet är kapitalism per definition odemokratiskt. Kapitalets makt måste därför brytas och de rättigheter som springer ur ägandet måste begränsas och ägandet i sig övergå till gemensamma former.[20]

Varför ska du rösta på Vänsterpartiet? Vill du se en radikal politik för att rå på orättvisorna i samhället och lever efter devisen ”you’ve got to crack a few eggs to make an omelette”? Är sossarna för mesiga? Då är Vänsterpartiet ett starkt alternativ!

Varför ska du inte rösta på Vänsterpartiet? De har väldigt liten respekt för äganderätten och vill att Sverige ska gå ur EU. De har också obekvämt ofta hyllat förtryckarstater och diktaturer.[21] Om detta besvärar dig, eller om du är för traditionella könsroller och låg skatt, så bör du lägga din röst annorstädes.

 

Länkar

En annan kort, begriplig sammanfattning av vad partierna står för finns på Väljarskolans story-höjdpunkter på Instagram.

Valkompasser:

Intervjuer och tal:

Annie Lööf (C): Ekots partiledarutfrågning, Tal till nationen, Utfrågningen
Ebba Bush Thor (KD): Ekots partiledarutfrågning, Tal till nationen, Utfrågningen
Jan Björklund (L): Ekots partiledarutfrågning, Tal till nationen, Utfrågningen
Isabella Lövin & Gustav Fridolin (MP): Ekots partiledarutfrågning, Tal till nationen, Utfrågningen
Ulf Kristersson (M): Ekots partiledarutfrågning, Tal till nationen, Utfrågningen
Stefan Löfven (S): Ekots partiledarutfrågning, Tal till nationen, Utfrågningen
Jimmie Åkesson (SD): Ekots partiledarutfrågning, Tal till nationen, Utfrågningen
Jonas Sjöstedt (V): Ekots partiledarutfrågning, Tal till nationen, Utfrågningen

 

Källor:

[1] Centerpartiets idéprogram ”En hållbar framtid” s. 3 https://www.centerpartiet.se/download/18.145b416915819de0fb62e10f/1478006852784/H%C3%A4r-kan-du-l%C3%A4sa-hela-id%C3%A9programmet.pdf

[2] https://timbro.se/smedjan/din-guide-till-oppositionens-skattepolitik/

[3] Kristdemokraternas principprogram s. 5. http://www.kd.nu/principprogram.pdf

[4] https://kristdemokraterna.se/var-politik/ideologi-och-principprogram/ (hämtat: 2018-08-31)

[5] https://kristdemokraterna.se/var-politik/

[6] https://timbro.se/smedjan/din-guide-till-oppositionens-skattepolitik/

[7] Liberalernas partiprogram ”Frihet i globaliseringens tid” https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/liberalernas-partiprogram-1.pdf

[8] https://www.liberalerna.se/om-liberalerna/ (Hämtat: 2018-09-01)

[9] Miljöpartiets partiprogram https://www.mp.se/sites/default/files/miljopartiets_partiprogram_lagupplost_2013.pdf

[10] https://www.mp.se/politik (Hämtat: 2018-09-01)

[11] https://moderaterna.se/partihistorik

[12] Moderaternas idéprogram ”Ansvar för hela Sverige” https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2017-06/ideprogram_-_ansvar_for_hela_sverige_2013_1.pdf

[13] Moderaternas idéprogram ”Ansvar för hela Sverige” https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2017-06/ideprogram_-_ansvar_for_hela_sverige_2013_1.pdf

[14] Socialdemokraternas partiprogram 2013 ”Ett program för förändring” https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/partiprogram-och-riktlinjer/ett-program-for-forandring_2013.pdf

[15] Sverigedemokraternas principprogram 2011 https://sd.se/wp-content/uploads/2013/08/principprogrammet2014_webb.pdf

[16] https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kan-bli-fler-tomma-stolar-for-sverigedemokraterna-efter-valet (Hämtat: 2018-09-01)

[17] https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rekordmanga-politiska-vilar-i-riksdagen (Hämtat: 2018-09-01)

[18] https://www.svd.se/flera-miljardhal-i-sds-politik–klarar-inte-pensionarslofte#sida-2 (Hämtat: 2018-09-01)

[19] Vänsterpartiets partiprogram https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2017/06/Partiprogram_V-1jun2017.pdf

[20] Vänsterpartiets partiprogram s. 31

[21] Se ex. https://www.svd.se/vansterpartiet-i-diktaturernas-tjanst & https://timbro.se/smedjan/det-fina-partiet/ (Hämtat: 2018-09-05) eller http://www.blt.se/ledare/vansterpartiet-hundra-ar-i-fortryckets-tjanst/ & https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/kommunistiska-regimers-brott-mot-manskligheten (Hämtat: 2018-11-27)

[22] Se ex. https://www.sd-citat.nu/ & https://expo.se/fakta/wiki/sverigedemokraterna & https://www.interasistmen.se/irm-listar-sd/ (Hämtat: 2018-09-06)

1 kommentar till “Valguide”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.